0183 35 27 47

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn de afgelopen jaren veel gehoorde termen. Iedereen lijkt ineens bezig te zijn met het milieu. Toch is er van oudsher bij Boer B.V. al aandacht voor het milieu en respect voor de natuur. Dit stamt vanzelfsprekend uit de tijd, dat het nog een boerenbedrijf was.

Boer B.V. vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht blijft voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een betere wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s (Profit, People, Planet), wat zoveel wil zeggen als: op winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu. Het tegenwoordige Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Boer B.V. is zich ervan bewust, dat de schadelijke uitstoot van CO2 uitstoot voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat ons wagenpark een behoorlijke uitstoot met zich meebrengt. De daaruit voortvloeiende kosten en zorg voor ons milieu hebben ervoor gezorgd, dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van Boer B.V. en onze samenleving als geheel.

Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er begin 2013 besloten om mee te doen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Sinds december 2013 is Boer B.V. gecertificeerd (TÜV) volgens trede 3 van de CO2 prestatieladder conform handboek 3.0 van de SKAO
Wat houdt de CO2 prestatieladder in?

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 uitstoot, maatregelen om CO2uitstoot te beperken en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

Binnen Boer B.V. wordt de co2 uitstoot voor het belangrijkste deel veroorzaakt door de voertuigen en machines. (kranen en heistellingen) Onderstaande tabel maakt dit duidelijk.

Doelstelling van Boer B.V.


In de periode 2012 tot en met 2016 heeft Boer B.V. een CO2-reductie gerealiseerd van ruim 10%. Ook in de periode 2017 tot en met 2021 wil Boer B.V. weer een uitdagende doelstelling vaststellen van 10% reductie ten opzichte van 2016. De uitstoot van CO2 was in 2016 5.113,9 ton. Concreet in cijfers betekent dit een vermindering van 511 ton over een periode van 5 jaar. Waardoor we streven naar een uitstoot van 4.600 ton in 2021. Meer informatie over ons energiebeleid, onze doelstellingen, de bereikte resultaten en de maatregelen die wij hebben getroffen en nog gaan treffen, vindt u in de documenten onder downloads.


CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat ook iedere medewerker zijn/haar eigen bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag, maar ook ideeën en/of suggesties om CO2 te reduceren zijn dan ook meer dan welkom, via ideeenbus@boerbv.com
Deelname aan initiatieven


Eén van de eisen binnen de co2 prestatieladder is, om deel te nemen aan een initiatief om co2 te besparen met branchegenoten. Boer B.V. neemt deel aan de onderstaande projecten. Deze zijn ook gepubliceerd op de site van de SKAO

Samenwerking Spierings / Ontwikkeling Cradle to Cradle kraan

Boer B.V. is initiatiefnemer en opdrachtgever om in nauwe samenwerking met Spierings een mobiele torenkraan volledig te “re-builden” (Cradle to Cradle). Dit project vindt plaats bij Spierings Nederland in Oss. Uitgangspunt in deze is, dat alles van staal / ijzer behouden blijft . Dit scheelt naar schatting zo'n 30 tot 32 ton staal, wat niet wordt samengesteld vanuit ijzererts en dus ook niet wordt bewerkt. Uiteraard wordt de kraan geheel volgens de laatste veiligheids- en milieu eisen geleverd, met volledige garantie. Inmiddels bezit Boer B.V. 4 van deze machines.


Sectorinitiatief Cumela “sturen op CO2

Cumela Nederland is een meerjarig sectorinitiatief gestart, waarbij deelnemers een actieve rol spelen en onderling informatie en nieuwe ideeën uitwisselen en zicht krijgen op de benodigde documenten om de co2 –sturing te verbeteren.

Voor het verloop van de co2 prestatieladder kunt u onze footprints downloaden.Downloads


Algemeen

Invalshoek A

Invalshoek B

Invalshoek C

Invalshoek D

CertificaatVoor het jaar 2012 bedroeg de totale co² uitstoot 5712.3 ton

5566.2 ton 97.4%

46.9 ton 0.8%

58.5 ton 1.02%

  • Machines en bedrijfsauto’s
  • Gasverbruik kantoor & werkplaats
  • Elektriciteit kantoor & werkplaats